Spørgsmål og svar

subpage-image

FAQ

Her kan du se nogle af de spørgsmål, som FællesBo oftest bliver stillet.

Anciennitet er det man optjener fra den dato, man er blevet indmeldt på www.lejehuset.dk. Uanset om man står i bero eller er søgende, så vil man hver dag optjene mere anciennitet. Det er ancienniteten der har betydning, når vi tildeler boliger.

Din ansøgning er personlig, og det er ikke muligt at overtage sin kærestes, børns, bedsteforældres eller forældres ansøgning. Ligesom din ansøgning heller ikke kan overdrages til andre. Ønsker din samlever eller ægtefælle også at stå på ventelisten, skal vedkommende derfor selv have en ansøgning.

Der er dog en undtagelse. Er man fx gift, og er det din ansøgning, så kan den overdrages til din partner, hvis du dør eller skal på plejehjem.

 

Den boligstøtte du får, bliver hver måned indbetalt til os og fratrækkes din husleje.
Du søger om boligstøtte via den digitale selvbetjeningsløsning på www.borger.dk/boligstoette. Har du brug for hjælp til selvbetjeningen, kan du ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63.

Du kan også selv beregne din boligstøtte på www.borger.dk

 

Hvis den ene lejer flytter, skal vedkommende fraskrives lejekontrakten. Der er ifølge lovgivningen regler for, om den anden lejer må blive boende i boligen. I bedes derfor kontakte BoligButikken og høre mere om, hvordan I er stillet, hvis den ene lejer flytter.

Når boligen er sat i stand, gør vi din endelige flytteafregning op. Inden den endelige flytteafregning kan opgøres, skal vi have modtage alle regninger fra håndværkerne.
Der kan derfor gå op til 6 uger, fra vi har alle regninger fra håndværkerne, til du modtager den endelige flytteafregning.

Du kan modtage 3 tilbud med fortrinsret.  Som studerende kan du dog kun modtage et tilbud med fortrinsret.

 

Der er særlige regler for fortrinsret for udvalgte afdelinger/boliger. Reglerne er udarbejdet i samarbejde med Herning Kommune, og de gælder et bestemt antal boliger i kommunen.
Hvis du opfylder en eller flere betingelser, skal du kontakte FællesBo. Så sørger vi for, at din fortrinsret bliver registreret på dine ansøgninger.

Du kan se de forskellige muligheder for fortrinsret her.

 

Tidspunktet for syn af boligen får du tilsendt senest 8 dage før, fraflytningssynet afholdes. Ved fraflytningssynet skal boligen være ryddet og rengjort ligesom nøgler og vaskekort skal afleveres senest på synsdagen.
Hvis du ikke selv deltager i fraflytningssynet, vil du senest 14 dage efter synet modtage synsrapporten med prisoverslag.
Deltager du ikke selv til synet, skal du aflevere nøgler og vaskekort, inden fraflytningssynet, til ejendomsfunktionæren eller FællesBo.

 

Ønsker du at fremleje din bolig, skal du sende en ansøgning til FællesBo. Vi vil så vurdere din ansøgning. Du skal selv finde din fremlejetager, og vedkommende kan aldrig få rettigheder over din bolig.

Når du vil fremleje din bolig, skal visse betingelser være opfyldt:

  • Fremlejen må højst vare to år
  • Fremlejen må kun ske, hvis det kan dokumenteres, at du er syg, skal på rekreation, på forretningsrejse, på studieophold, at du skal forflyttes midlertidigt eller lignende.

For bofællesskaber, ungdomsboliger og ældreboliger gælder særlige regler.

Når du fremlejer, er det stadig dig, der har ansvaret for din bolig. Du hæfter også selv for evt. misligholdelse og manglende betaling. Det er et krav for fremlejen, at du kan dokumentere, at det er en midlertidig fremleje.

 

 

Det er en rigtig god idé, at du ser boligen, inden du svarer på et tilbud. I tilbudsbrevet fremgår det, hvem du skal kontakte for at se boligen. Det kan være en boligrådgiver, hvis boligen står tom, ellers vil det typisk være den lejer, som bor i boligen nu.

 

I forbindelse med fraflytning er frigørelsesdatoen den dato, hvortil du skal betale for husleje og forbrug for det lejemål, du flytter fra.
Opsiger du fx din bolig d. 1. april, og der er 3 måneders opsigelsesperiode, så hæfter du for april, maj og juni, og dermed er din frigørelsesdato d. 1. juli. Du skal senest være fraflyttet boligen den 15. juni, da boligen skal istandsættelse.
Har du først mulighed for at flytte efter opsigelsesperiodens udløb, er du frigjort efter endt istandsættelse (14 dage) – altså den 15. juli i dette eksempel.

Flytter du i opsigelsesperioden, vil du hæfte til en evt. genudlejning af boligen.

Dagen efter sidste svarfrist kan du slå din ansøgning op på www.lejehuset.dk og se, om du er den nye lejer. Hvis du har svaret ja til et tilbud, men ikke har fået tildelt boligen, vil der stå ”Ja - desværre, du har ikke fået boligen” i svar. Hvis du er blevet den heldige nye lejer af en bolig, vil der stå ”Ja - tillykke, du har fået boligen" i svar. Du vil derefter modtage et tillykke brev og herefter en lejekontrakt fra FællesBo.

Er du tilmeldt e-tilbud, modtager du en mail med svar samme dag, som svarfristen udløber.

Med e-tilbud modtager du også lejekontrakten på mail. Lejekontrakten underskrives digitalt med NemId.

 

Der kan ikke gives dispensation til at holde husdyr i en afdeling. Det er afdelingens beboere, der på et afdelingsmøde beslutter husordenen for afdelingen, herunder tilladelse til at holde husdyr. Såfremt du ønsker at ændre denne regel, skal du på næste afdelingsmøde stille forslag om, at der gives tilladelse til at holde husdyr i afdelingen.
 

Du har 3 måneders opsigelse på din bolig. I denne opsigelsesperiode skal du betale husleje – indtil boligen er genudlejet. Husk at du skal betale husleje i istandsættelsesperioden, som er 14 dage. Vi forsøger at genudleje boligen hurtigst muligt.

 

Når du bor til leje hos FællesBo, har du ret til at forbedre og/eller forandre din bolig, så den passer til dine ønsker og behov. Du kan foretage små justeringer eller store ændringer – det er op til dig. Det kaldes din råderet.
Inden du bruger din råderet og begynder at ændre på din bolig, skal du ansøge om det hos FællesBo. Det gælder også installation af hårde hvidevarer, opsætning af parabol med mere.

 

Som beboer i en boligorganisation som FællesBo, skal du selv tegne forsikring for dine egne indbogenstande, fx møbler, tøj og andet inventar. Hvis uheldet er ude, og dit indbo bliver beskadiget ved brand-, vand- eller tyveriskade, er der ingen dækning via FællesBos forsikringer.

Med en indboforsikring bliver du stillet i samme økonomiske situation, som før skaden skete. Det gælder både ved mindre skader og tyverier – og i det værst tænkelige tilfælde, hvor en brand totalskader alle dine værdier. Med en indboforsikring får du dækket det økonomiske tab, så du kan købe nyt indbo.

Genhusning og erstatningsansvar
Indboforsikringen dækker også udgifterne til genhusning i en anden bolig, mens din egen bliver renoveret efter brand eller vandskade.
Foruden skader og tab ved brand-, vand- og tyveriskader dækker din indboforsikring også dit erstatningsansvar, hvis du er skyld i skade på andre personer eller deres ting.

Du kan vælge indboforsikring med eller uden selvrisiko, og de forskellige forsikringsselskaber har forskellige regler og betingelser. Så kig dig godt for.

 

 

Når du har boet 12 måneder i en bolig, er du berettiget til at komme på den interne venteliste til den bolig, du gerne vil flytte til.
Den interne venteliste giver dig fortrinsret til ledige boliger i forhold til boligsøgende på den eksterne venteliste. Som beboer kan du blive skrevet på den interne venteliste, fordi du afgiver din bolig til en anden på ventelisten, når du får en ny.
For at du kan komme på den interne venteliste kræver det, at du én gang om året fornyer din ansøgning. Det koster et ventelistegebyr på 150 kr., hvis du er tilmeldt e-tilbud og 400 kr., hvis du er tilmeldt brev-tilbud.

Når en lejlighed bliver opsagt, vil den blive tilbudt til ansøger i følgende rækkefølge:

  • Dem der bor i samme afdeling, som den opsagte bolig, og som er på den interne venteliste.
  • Dem som står på den interne venteliste og som bor i andre afdelinger eller bor hos de øvrige selskaber i Lejehuset.
  • Dem der står på den almindelige venteliste.

Vær dog opmærksom på, at personer med fortrinsret vil komme foran den nævnte rækkefølge.

Du kan klage, hvis andre beboere ikke overholder husordenen eller andre regler i afdelingen.

Hvis du vil klage over en beboer, anbefaler vi altid, at man først forsøger at gå i dialog med hinanden og forsøger at løse problemet. Det kan løse mange problemer at tale sammen, så du måske ikke behøver at klage. Når du vil klage over en anden beboer, skal det ske skriftligt. Du kan finde en klageblanket, når du er logget ind på Min Side.
Husk at være præcis omkring hvilke brud, der er sket på husordenen med tidspunkter og hændelser. Underbyg gerne klagen med andre beboeres (vidners) udsagn.

 

Vores venteliste er dynamisk. Det betyder, at har du stået nr. 47 og nu pludselig er nr. 51, så skyldes det, at der er nogen med en bedre anciennitet end dig, der også er begyndt at søge.

Kort sagt: Du rykker frem i køen, når ansøgere foran dig stiller sig i bero, og du rykker tilbage i køen, når personer med en bedre anciennitet stiller sig fra bero til aktiv.

 

Hvis du får en ny samlever, skal du have lavet et tillæg til din kontrakt, og du bedes derfor kontakte BoligButikken.

 

Der hører 3 stk. nøgler til din bolig. Du kan hente 2 stk. nøgler hos FællesBo 2-3 hverdage før indflytningsdagen. Men du skal være opmærksom på, at nøglerne til boligen ikke virker i låsen før den dato, du skal flytte ind kl. 12.00. Det skyldes, at der sidder en anden cylinder i døren indtil overtagelsesdatoen.
Den 3. nøgle ligger i din postkasse på indflytningsdagen.

FællesBo eller din ejendomsfunktionær har ikke ekstranøgler til din bolig og kan altså ikke hjælpe dig ind, hvis du låser dig ude.
Mister du din nøgle, skal du selv få fat i en låsesmed. Og du kommer selv til at betale regningen.

Opsigelsen skal være skriftlig og med underskrift af evt. samlever/ægtefælle. Du kan finde blanketten, når du er logget ind på Min Side.
Husk, at du har 3 måneders opsigelse. Opsigelsen kan ske til den 1. eller 15. i en måned. Og du kan vælge at fraflytte den 1. eller den 15. i en måned (dog ikke 15. december). Opsiger du din bolig fra d. 1. april hæfter du indtil d. 1. juli. Du skal være ude af boligen 14 dage før d. 1. juli, da istandsættelsen tager 2 uger, hvor du skal betale husleje.
Ønsker du at flytte før, vil vi selvfølgelig gøre vores bedste for at genudleje din bolig hurtigst muligt.

 

Du skal have folkeregisteradresse uden for Herning Kommune, have mindst 30 km mellem arbejdsplads og nuværende bopæl, have fast arbejde (minimum 28 timer) i Herning Kommune, Ikast - Brande Kommune eller på Flyvestation Karup, og du skal være fastansat (elevplads eller vikarjobs indgår ikke i pendlerordningen).

Når du får tilbudt en bolig med pendlerfortrin, skal du kunne dokumentere fast arbejde i kommunen samt bopæl uden for kommunen.

 

Hvis du står som nr. 8 til en bolig på ventelisten, betyder det, at du i dette øjeblik – hvis boligen blev ledig og skulle i tilbud – ville få boligen tilbudt som nr. 8. Placeringerne ændrer sig dog hele tiden – både frem og tilbage. Du rykker frem i køen, når ansøgere foran dig stiller sig i bero, og du rykker tilbage i køen, når personer med en bedre anciennitet stiller sig fra bero til aktiv.

 

Du skal enten have en elevplads eller studere mindst 20 dagtimer om ugen. Hvis det ikke er en SU-berettiget uddannelse, vil du skulle søge om dispensation. Du kan læse mere om kravene her. Du er også velkommen til at kontakte BoligButikken.

 

Du kan bo i en studiebolig 3 måneder efter endt uddannelse.

 

Ønsker du ikke længere at stå påvores venteliste, kan du melde dig ud på to måder:

•    Ved ikke at betale det årlige ventelistegebyr
•    Skrive til os på post@faellesbo.dk, om at du ønsker at blive udmeldt

Der er ingen fortrydelsesret, når du bliver slettet af ventelisten. Det betyder, at du mister din anciennitet og vil skulle starte helt forfra på ventelisten, hvis du senere ønsker at søge en bolig.

 

Hvis du mister dit vaskekort/vaskebrik, eller hvis det ikke virker mere, skal du kontakte administrationen. Vi kan spærre dit gamle vaskekort/-brik og lave et nyt til dig.

Prisen for et nyt vaskekort er 200 kr., og en ny vaskebrik koster 100 kr.