Fase 2: Endelig helhedsplan

subpage-image

 

Hvad sker der i denne fase?

Hvis Landsbyggefonden godkender en boligafdelings ansøgning om at blive prækvalificeret til at igangsætte en helhedsplan, indledes udarbejdelsen af den endelige helhedsplan for afdelingen. Udarbejdelsen af en endelig helhedsplan for en afdeling er en lang og tidskrævende proces, hvor især byggetekniske forhold skal dokumenteres grundigt, indretningsplanerne evt. skal justeres i mindre omfang og økonomien skal forhandles med Landsbyggefonden, så lejerne får mest for pengene. 

Udarbejdelsen af den endelige helhedsplan igangsættes
Som nævnt under Fase 1: Foreløbig Helhedsplan godkender Landsbyggefonden på afholdte besigtigelse, at der arbejdes videre med en helhedsplan for afdelingen. Det betyder, at den foreløbige helhedsplan nu skal justeres og tilpasses – udarbejdelsen af den endelige helhedsplan er dermed igangsat. 

I denne fase foregår der megen dialog med Landsbyggefonden, for netop at sikre den bedst mulige økonomi for afdelingens lejere. Det handler om at sikre, at så stor en andel af renoveringsarbejderne som muligt støttes af Landsbyggefonden. Det er en lang og tidskrævende proces.

Udarbejdelse af supplerende byggetekniske undersøgelser
Med udgangspunkt i Landsbyggefondens krav udarbejdes et undersøgelsesprogram indeholdende et oplæg til supplerende byggetekniske undersøgelser. Formålet med undersøgelserne er at sikre, at så stor en del af renoveringsudgifterne støttes af Landsbyggefonden. Undersøgelsesprogrammet fremsender til og godkendes af Landsbyggefonden inden undersøgelserne igangsættes. 

Ændring af indretningsplaner og plan for udearealer
Hvis Landsbyggefonden stiller krav om, at indretningsplanerne eller planen for afdelingens udearealer justeres for at opnå støtte fra Landsbyggefonden, finder det sted i denne fase. I denne fase kan det også være påkrævet at ændre i indretningsplanerne grundet nødvendigheden af at tilpasse sig eventuelle samfundsmæssige ændringer. Det kan eksempelvis være en kommunal efterspørgsel på mindre og dermed billigere lejemål, hvilket betyder, at flere store lejeboliger i projektet må reduceres til mindre lejemål. 

Helhedsplanens økonomi forhandles med Landsbyggefonden
Det er også i denne fase man opnår det fulde overblik over helhedsplanens økonomi . Det kan være en lang og omstændig proces at forhandle med Landsbyggefonden, så den bedste økonomi for lejerne sikres i helhedsplanen. 

Landsbyggefonden vil gerne støtte en helhedsplan i FællesBos afdelinger, men ikke alle de renoveringsopgaver der er behov for. Det er fordi mange af renoveringsopgaverne hører under lejernes pligt til at vedligeholde egen afdeling. Det er altså renoveringer i helhedsplanen, som lejerne selv skal betale.

Besparelser kan være nødvendige
Forhandlingen om økonomien med Landsbyggefonden kan desværre betyde, at det viser sig at være nødvendt at finde besparelser i projektet som også kan have betydning for indretningsplanerne og planen for udearealerne.

Løbende beboerinddragelse
Hvis der sker ændringer i indretningsplanerne eller planen for udearealerne inddrages bestyrelse og renoveringsudvalg selvfølgelig i de nødvendige beslutninger. Hvis større ændringer foretages i helhedsplanen grundet nødvendige besparelser inddrages bestyrelse og renoveringsudvalg ligeså.

Modtagelse af finansieringsoplæg fra Landsbyggefonden
Når økonomien er på plads og helhedsplanens indhold er godkendt af Landsbyggefonden modtages en finansieringsskitse, som er Landsbyggefondens endelige oplæg til hvordan helhedsplanen kan finansieres. Det er efter modtagelsen af finansieringsoplægget fra landsbyggefonden, at den forventede huslejestigning i forbindelse med helhedsplanen kan beregnes. Indholdet i finansieringsskitsen kan desværre betyde, at det viser sig nødvendigt at finde yderligere besparelser i projektet, hvis huslejestigningen viser sig at blive for høj. Bestyrelse og renoveringsudvalg inddrages naturligvis i denne beslutning.

Den endelige helhedsplan ligger færdig
Først efter beregningen af det fremtidige huslejeniveau i afdelingen kan man sige, at helhedsplanen er endelig i indhold. Dermed afsluttes Fase 2. Endelig Helhedsplan. Landsbyggefonden godkender pr. mail og tilsagnet fra Landsbyggefonden er opnået.   

Forventet tidshorisont
Udarbejdelse af den endelige og færdige helhedsplan er en tidskrævende og tung proces, som kan tage mellem 2 til 5 år. Hver gang materiale fremsendes til Landsbyggefonden for kommentering må vi afvente Landsbyggefondes tilbagemelding. Nogen gange venter vi enkelte måneder andre gange længere end et år.