Fase 1: Foreløbig helhedsplan

subpage-image

Hvad sker der i denne fase?

Landsbyggefonden stiller krav om, at en boligafdeling ansøger om at blive prækvalificeret til at igangsætte en helhedsplan for afdelingen. Denne ansøgning kaldes en ”Foreløbig helhedsplan”.

Beboerinddragelse og udarbejdelse af foreløbig helhedsplan
I denne fase udarbejdes der indledningsvist en tilstandsvurdering af afdelingens bygninger, boliger og udearealer. 

Efterfølgende afholdes en række workshops med afdelingens bestyrelse og renoveringsudvalg. På de afholdte workshops bliver lejerne præsenteret for indholdet i den gennemførte tilstandsvurdering af afdelingen. Desuden får lejerne mulighed for at komme med input til hvordan boligerne fremadrettet skal indrettes for at sikre gode og tidsvarende boliger i afdelingen mange år frem. Ydermere får lejerne mulighed for at komme med input til udformningen af afdelingens udearealer, så de understøtter mange forskellige beboergrupper. 

Med udspring i beboernes input fra ovennævnte workshops bliver ansøgningen til LBF i form af en foreløbig helhedsplan udarbejdet. Den foreløbige helhedsplan indeholder generelt en tilstandsvurdering af afdelingen, en analyse af bebyggelsen, et idéoplæg til udformningen af den fysiske helhedsplan og en vision for afdelingen.

Efterfølgende fremsendes den foreløbige helhedsplan for afdelingen Landsbyggefonden og Herning Kommune og vi afventer nu Landsbyggefondens tilbagemelding på helhedsplanen. 

Der kan gå lang tid før Landsbyggefonden melder tilbage på helhedsplanen. Alt fra 1-3 år er oplevet for afdelinger hvor der er udarbejdet helhedsplaner i FællesBo. 

Landsbyggefonden besigtiger afdelingen
Når Landsbyggefonden giver en tilbagemelding på den fremsendte helhedsplan sker det på en besigtigelse i afdelingen. Renoveringsudvalg og afdelingsbestyrelse inviteres til deltagelse i besigtigelsen af afdelingen. I forbindelse med besigtigelsen kommenterer Landsbyggefonden på ansøgningens indhold. 

Landsbyggefonden har inden besigtigelsen vurderet afdelingens reelle renoveringsbehov og melder på besigtigelsen ud, hvorvidt de ser grundlag for at der arbejdes videre med en helhedsplan for afdelingen. Hvis landsbyggefonden prækvalificerer en afdeling til at udarbejde en helhedsplan, giver Landsbyggefonden et foreløbigt tilsagn om midler til helhedsplanen. Det er ikke en endelig godkendelse af helhedsplanens indhold men betyder, afdelingen nu skal udarbejde en endelig helhedsplan, hvor kommentarer og bemærkninger fra Landsbyggefonden indarbejdes. 

Forventet tidshorisont 
Det tager normalt mellem 6 måneder og et år at udarbejde den foreløbige helhedsplan. Efterfølgende afventes Landsbyggefondens tilbagemelding på den foreløbige helhedsplan, hvilket tager mellem 1-3 år.